Price list

 

 2020

Foot Reflexology

30 min   $20 (Feet only)

45 min   $30 (Feet only)

60 min   $35 (40 mins Foot Reflex, 20 min upper body)

Combo Foot Massage

60 min   $45 (40 mins upper body, 20 mins Foot Reflex)

90 min   $65 (50 mins Back,20 mins Head & Hands,20 mins Foot Reflex)

Full Body Massage

30 min   $30 

60 min   $50